Web a radniční listy. Litoměřice zjišťovaly, kam obyvatelé chodí pro informace

Oficiální webové stránky a Radniční zpravodaj jsou nejvyhledávanějšími informačními kanály města Litoměřice. Vyplývá to z dotazníkového šetření realizovaného v závěru loňského roku radnicí. Zúčastnilo se ho zhruba osm stovek lidí různých věkových kategorií.

Město využívá ke komunikaci s veřejností webové stránky, Radniční zpravodaj, sociální sítě, Mobilní rozhlas, jehož součástí je i hlášení závad a zasílání adresných upozornění na čištění ulic, a regionální televizi. „Nevíme ale, jak tyto informační kanály vnímají naši občané, zda zde nacházejí skutečně to, co je zajímá. Zaměřili jsme se v této souvislosti i na definování potřeb konkrétních věkových skupin,“ odůvodnila Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského úřadu, důvody vedoucí k realizaci dotazníkového šetření

„Z průzkumu kromě jiného vyplynulo, že 70 % dotazovaných je s informováním o dění ve městě spokojeno, a to nejčastěji občané nad 61 let. Nejméně spokojeni jsou pak mladí lidé s věkovým průměrem do 30 let,“ konkretizovala Anna Hrochová, odborný garant strategie komunikace projektu LOKAL (Litoměřice Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky). „Dále se ukázalo, že je třeba více rozvíjet informační kanály oslovující mladší věkovou skupinu jako například Instagram,“ dodala Eva Břeňová.

„Výsledky dotazníkového šetření se stanou podkladem pro vytvoření komunikační strategie města Litoměřice na následující roky,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

Strategie komunikace, pro kterou byl průzkum komunikace pomyslným odrazovým můstkem, má za cíl přinést městu i jeho občanům vyšší efektivitu při distribuci informací, o které mají občané zájem, ale také informací servisních či krizových. Vždy s ohledem na zájmy konkrétních věkových skupin.

Analýza komunikace města Litoměřice prostřednictvím dotazníkového šetření je realizována v rámci projektu „LOKAL“ (Litoměřice Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky), který finančně podpořila Evropská unie z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost. Projekt zahrnuje i vznik Portálu občana.